Architektura DWHSchemat płatka śnieguSchemat konstelacji

Architektura Gwiazdy (Star schema)

Architektura gwiazdy jest najprostszym modelem projektu bazy danych w hurtowni danych. Główną cechą schematu gwiazdy jest centralna tabela, nazywana tabelą faktów, z którą połączone są tabele wymiarów. Model taki umożliwia przeglądanie poszczególnych kategorii, sumaryzację, agregację, drążenie i filtrowanie danych.
W modelu gwiazdy tabela faktów w hurtowni danych jest w trzeciej postaci normalnej, podczas gdy tabele wymiarów są zdenormalizowane, czyli reprezentują drugą postać normalną.

Tabela faktów jest zaprojektowana zupełnie inaczej niż typowa tabela relacyjnej bazy danych. Jej denormalizacja jest celowa - aby zwiększyć wydajność i reponsywność zapytań kierowanych do bazy.
Tabela faktów zwykle zawiera rekordy gotowe do eksploracji, zwykle łatwo dostępne poprzez zapytaniami pisane 'od ręki' (ad hoc). Rekordy w tabeli faktów mogą być postrzegane jako wydarzenia, co jest spowodowane naturą hurtowni danych.
Klucz główny tabeli faktów jest zwykle złożony z wszystkich kolumn z wyjątkiem wartości numerycznych (takich jak ILOŚĆ, WAGA, WARTOŚĆ).

Prawie wszystkie informacje w typowej tabeli faktów są reprezentowane również w jednej lub wielu tabeli wymiarów. Głównym celem utrzymywania tabeli wymiarów jest umożliwienie przeglądania kategorii prosto i szybko.
Klucz główny każdej z tabeli wymiarów jest związany z tabelą faktów i jest to składowa złożonego klucza głównego tabeli faktów. W schemacie gwiazdy występuje tylko jedna zdenormalizowana tabela dla każdego z wymiarów.

Przykład architektury hurtowni danych w schemacie gwiazdy został przedstawiony poniżej.

Schemat gwiazdy
Schemat gwiazdy