Crosstaby (tabele przestawne, cube'y) MS Excel - FAQ i rozwiązania problemów

2.2. Odświeżanie tabeli przestawnej ExcelMetody odświeżania tabeli przestawnych Microsoft Excel

Tabela przestawna Excel może być odświeżona na kilka sposobów:

 • Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na odświeżenie tabeli przestawnej jest zaznaczenie obszaru crosstaba, prawy klik i wybór przycisku ‘Odśwież Dane’(‘Refresh Data’ w wersji angielskiej – ikona z czerwonym wykrzyknikiem obok). Jeżeli połączenie z bazą danych jest dostępne i w dalszym ciągu poprawnie skonfigurowane tabela przestawna zostanie odświeżona niezwłocznie.

 • Innym często używanym sposobem odświeżania danych jest użycie skryptu VBA. Dzięki skryptowi VBA uzyskujemy nieograniczone możliwości wyboru zdarzenia które wywołuje akcję odświeżenia. Może to być przykładowo zmiana wartości komórki, zadany przedział czasowy, zmiana tzw. focusu na formatce, naciśnięcie przycisku lub jakiekolwiek inne zdarzenie obsługiwane przez VBA Excel.
  Aby odświeżyć tabelę przestawną należy użyć następującego polecenia VBA: [PivotTable object].Update.
  Poniżej przykładowa procedura Visual Basic, która odświeża wszystkie crosstaby w pliku excelowym i loguje datę i czas ostatniego odświeżenia w komórce A1 w danym arkuszu.
  Sub refresh_all_pivots()
  ‘deklaracja zmiennych lokalnych
  Dim pt As PivotTable
  Dim i As Integer
  
  ‘petla po arkuszach
  For i = 1 To Sheets.Count
      For Each pt In Sheets(i).PivotTables
        pt.Update
        ‘loguj czas i date
        Sheets(i).Range("a1") = "Last updated: " & Date & " " & Time
      Next pt
  Next i
  End Sub
  


 • podobnym, ale nieznacznie bardziej zaawansowanym sposobem odświeżenia crosstaba MS Excel jest użycie Visual Basic Scripting (VBscript - Windows Host Script). VBSkrypt może być wywoływany z linii poleceń systemu operacyjnego i jest on interpretowany przez Microsoft Windows Script Host. Pliki ze skryptami VBSkrypt maja standardowo rozszerzenie .vbs
  Poniżej pokazany został skrypt, który odświeża wszystkie crosstaby w arkuszu excelowym wskazanym w zmiennej workbookName.
  Poniższy skrypt może być w łatwy sposób dostosowany do potrzeb. Przykładowo można rozszerzyć poniższy program o możliwość odświeżenia wszystkich plików xls z danego folderu na dysku. Należałoby stworzyć pętlę która będzie wykonywana dla każdego pliku xls z danego katalogu.
  Dim excelObject as Object
  Dim workbookName as String
  Dim excelFileLocation as String
  Dim nCntSheets as Integer
  
  excelFileLocation = "d:\excel_pivot-tables\"
  workbookName = "etl-tools_info-crosstab.xls"
  
  set shell = createobject("wscript.shell")
  
  ' ******************** proces odswiezenia crosstaba Excel 
  	Set excelObject = CreateObject("Excel.Application")
  
  	'excelObject.Visible = true ' opcja ukrywajaca okno Excel
  	' otwarcie skoroszytu
  	excelObject.workbooks.open excelFileLocation & workbookName 
  	' wylaczenie ostrzezen.
  	excelObject.Application.DisplayAlerts = False
  	'wylacznie aktualizacji ekranu podczas odswiezania 
  	excelObject.Application.ScreenUpdating = False
  
  	'ilosc arkuszy w skoroszycie
  	nCntSheets = excelObject.Workbooks(workbookName).sheets.count
  	
  	' funkcja odswiezajaca refresh_all_pivots, umieszczona w odswiezanym arkuszu w module refresh_funcs
  	excelObject.Run "refresh_funcs.refresh_all_pivots()" 
  
  	'****** zapisz i zamknij
  	excelObject.Workbooks(workbookName).Save
  	excelObject.Application.Quit
  
  	'************* usun instancje Excel z pamieci
  	SexcelObject = Nothing
  
  ' komunikat ukonczenia
  MsgBox "Wszystkie tabele przestawne zostaly odswiezone"
  
  


 • ?>
  Powrót do listy tematów FAQ tabel przestawnych excel